Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.Sztuka-Dostepna.pl

z dnia 15.08.2023 roku

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.sztuka-dostepna.pl (zwanego dalej SD) stanowi integralną część umów sprzedaży towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego SD oraz zbiór zasad i warunków korzystania ze sklepu internetowego SD. 

Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta klienta, świadczenia usług drogą elektroniczną lub w celu zawarcia umowy sprzedaży. 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.Sztuka-Dostepna.pl prowadzony jest przez Klaudię Grabarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CHANGE IT Aneta Klaudia Grabarczyk z siedzibą ul. Żołny 18, 02-815 Warszawa, posiadającą NIP 5212851484, dane kontaktowe: +48 502 555 907 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora), mail: klaudia@sztuka-dostepna.pl.

 • 2 DEFINICJE

Poniższe terminy pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie:

 1. CENA – cena sprzedaży Obiektu określona w złotych polskich lub w innej walucie zawierająca wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy, kosztów cła.
 2. Sztuka Dostępna, SD – oznacza Klaudię Grabarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CHANGE IT Aneta Klaudia Grabarczyk z siedzibą ul. Żołny 18, 02-815 Warszawa, posiadającą NIP 5212851484.
 3. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Hasło jest ustalane samodzielnie podczas tworzenia Konta i wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła. Klient jest uprawniony do nielimitowanej zmiany Hasła. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Konta, Klient jest zobowiązany do nieudostępniania go osobom trzecim.
 5. KLIENT- osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych i ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym SD,
  w ramach którego Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności Sklepu Internetowego wskazanych w Regulaminie.
 8. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.
 9. NEWSLETTER — usługa bezpłatnej informacji handlowej otrzymywanej drogą elektroniczną, świadczona przez SD na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. POD – Punkt odbioru osobistego Obiektów mieszczący się w siedzibie SD.
 11. OBIEKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a SD, za zapłatą Ceny.
 12. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnionych przez SD za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 13. SKLEP INTERNETOWY – prowadzona i administrowana przez SD elektroniczna platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez SD, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.Sztuka-Dostepna.pl.l
 14. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Obiektach, zdjęcia Obiektów, filmy promocyjne, opisy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez SD albo kontrahentów SD.
 15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana pomiędzy SD i Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż przez SD Obiektu za zapłatą Ceny oraz kosztów wysyłki (jeżeli dotyczy), na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez SD. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Obiekt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Obiekt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), przez SD na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze SD, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 18. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SD, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: urządzenie multimedialne zapewniające możliwość wprowadzenia tekstu z dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 256 kbit/s; dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 66.0. i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 60.0 i wyższej, Opera w wersji 53.0 i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej; przeglądarki wymagają włączonej obsługi języka Javascript oraz możliwości zapisu plików Cookies; Sklep internetowy jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 360 x 640 pikseli.
 19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Obiekt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. 
 • 3 ZASADY I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a SD następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. SD umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:
 1. Klient dodaje wybrany Obiekt do Koszyka,
 2. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres, na który składa się ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
 3. adres poczty elektronicznej,
 4. numer telefonu kontaktowego,
 5. miejsce i sposób dostawy Obiektu,
 6. sposób płatności,
 7. w wypadku żądania wystawienia faktury VAT niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP.
 1. Klient wybiera jeden z udostępnionych przez SD sposobów dostawy.
 2. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych kosztów, w szczególności kosztów dostawy.
 3. Klient przesyła SD Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Kupuję i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest założenie Konta.
 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Obiektu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Obiektu.
 2. Odbiór osobisty Obiektów w POD jest możliwy wyłącznie w przypadku udostępnienia takiej opcji na podstronie danego Obiektu lub w trakcie składania Zamówienia.
 3. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Obiektów lub usług, SD może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji i danych osobowych dotyczących Klienta, niezbędnych z uwagi na specyfikę Obiektu lub usługi.
 4. Po otrzymaniu Zamówienia SD niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i informacją o rozpoczęciu jego weryfikacji.
 5. SD po zweryfikowaniu Zamówienia, niezwłocznie wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Obiekty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Obiektów wskazanych w wiadomości).
 6. W przypadku braku możliwości przyjęcia co najmniej jednej z poszczególnych ofert na Obiekty złożonych w ramach Zamówienia, SD przesyła wiadomość o nieprzyjęciu danych ofert na Obiekty, złożonych w ramach Zamówienia. Taki przypadek może zajść w szczególności:
  1. niedokonania zapłaty Ceny przez Klienta, jeżeli Klient wybrał jedną z metod płatności z góry,
  2. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
  3. braku dostępności danego Obiektu.
 7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia oferty tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej w zakresie wskazanych w niej Obiektów. SD przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.
 8. SD dąży do zapewnienia dostępności Obiektów oraz realizacji Umowy Sprzedaży.
  W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące niemożliwości świadczenia (art. 493 i art. 495 Kodeksu cywilnego) – w przypadku otrzymania zapłaty Ceny z góry przez Klienta, SD dokona zwrotu środków terminie 14 dni tym samym kanałem, którym je otrzymała, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie Obiektu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Obiektu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 11. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • 4 DOSTAWA OBIEKTÓW
 1. SD zapewnia dostawy Obiektów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz do innych wybranych krajów wskazanych na podstronie „Koszyk” w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników, wybranych podczas składania Zamówienia.
 2. Odbiór Obiektu w POD jest bezpłatny.
 3. Dostawa Obiektu do Klienta jest odpłatna.
 4. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Obiektu są wskazywane Klientowi na podstronie „Koszyk” w Sklepie Internetowym, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Obiektu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Obiekty nimi objęte.
 6. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Obiektu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez SD oraz czas doręczania Obiektu przez przewoźnika.
 7. Termin dostawy Obiektu do Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od 5 do 28 Dni Roboczych, w zależności od rodzaju zakupionego Obiektu.
 8. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez SD liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
  1. uznania wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w rozliczeniu – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą,
  2. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
 9. Odbierając przesyłkę w obecności kuriera, KLIENT powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania oraz stan obiektów zawartych w przesyłce.
 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń obiektu w chwili jego odbioru, KLIENT obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:
  1. sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego kuriera,
  2. złożenia u kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
  3. poinformowania SD o zaistniałych okolicznościach telefonicznie lub w formie elektronicznej.
 11. W przypadku przyjęcia przez KLIENTA przesyłki bez zastrzeżeń lub niepodjęcia przez KLIENTA czynności opisanych w ust. 10 lit. a-c, SD nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonych obiektów istniejących w chwili ich wydania.
 12. W przypadku nieodebrania przez KLIENTA przesyłki od kuriera, która następnie została zwrócona przez kuriera do SD, SD nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie przesyłki, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz SD kary umownej w wysokości 4-krotnej wysokości kosztów danej przesyłki w terminie 7 dni od momentu upływu ostatniego dnia, w którym Zamawiający mógł odebrać obiekty od przewoźnika.
 13. W przypadku wyboru przez KLIENTA opcji odbioru osobistego i niepodjęcia zakupionych obiektów w terminie 14 dni, SD zastrzega sobie prawo do realizacji wysyłki opłaconych obiektów na koszt klienta.
 • 5 REKLAMACJA OBIEKTU I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności SD względem Klienta, jeżeli sprzedany Obiekt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego, przy czym SD zastrzega, iż ze względu na specyfikę oferowanych Obiektów tj. limitowanych edycji Obiektów, wymiana wadliwej rzeczy na wolną od wad może być niemożliwa.
 2. SD zapewnia rzetelny opis każdego dostępnego Obiektu, wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów.
 3. SD odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Obiektu Klientowi.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w każdej możliwej formie.
 5. Dla ułatwienia Klienta i SD, w celu możliwie jak najszybszego terminu rozpatrzenia reklamacji, zaleca się:
  1. składanie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klaudia@sztuka-dostepna.pl lub pocztą na CHANGE IT Aneta Klaudia Grabarczyk z siedzibą ul. Żołny 18, 02-815 Warszawa, 
  2. podania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  3. żądania sposobu doprowadzenia Obiektu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  4. podania danych kontaktowych składającego reklamację.
 6. Jeżeli Klient w reklamacji nie zamieści informacji wymienionych w ust. 5 powyżej, nie będzie miało to wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.
 7. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe bez zbadania Obiektu przez SD, SD skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia sposobu dostarczenia przedmiotowego Obiektu do SD – Klient jest w takiej sytuacji zobowiązany do dostarczenia Obiektu do SD na własny koszt. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Obiektu np. jego gabaryty dostarczenie Obiektu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie SD, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Obiektu w miejscu, w którym Obiekt się znajduje.
 8. Jeżeli sprzedany Obiekt ma wadę, Klient, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego, może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że SD niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Obiektu z wadą pozostaje do wartości Obiektu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Obiektu jest nieistotna;
 2. żądać usunięcia wady – SD jest zobowiązana usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. SD ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeżeli w danym przypadku konieczne jest zbadanie Obiektu przez SD, w terminie 14 dni od darty dostarczenia tego Obiektu do SD, przy czym informacja o konieczności dostarczenia Obiektu do SD zostanie przekazana Klientowi w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania SD do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie SD o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez SD na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany.

Jednakże SD zobowiązuje się, że będzie dążył do polubownego zakończenia sporu.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: klaudia@sztuka-dostepna.pl.
 3. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a SD.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a SD, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie rzeczywistym Obiektów, które mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 • 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia Obiektu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Obiektów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Obiektu, partii lub części.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy złożyć jednoznaczne oświadczenie, w którym Klient poinformuje SD o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, które może zostać złożone np.:
 1. pisemnie na adres SD jw;
 2. pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klaudia@sztuka-dostepna.pl;
 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, można skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. SD ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Obiektu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). 
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, SD dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla SD z żadnymi kosztami. Jeżeli SD nie zaproponowała, że sama odbierze Obiekt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Obiektu z powrotem.
 4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Obiekt SD lub przekazać go osobie upoważnionej przez SD do odbioru, chyba że SD zaproponowała, że sama odbierze Obiekt.
 5. Termin zwrotu Obiektu zostanie zachowany, jeżeli Obiekt zostanie nadany do SD przed jego upływem. Klient może zwrócić Obiekt na adres: CHANGE IT Aneta Klaudia Grabarczyk z siedzibą ul. Żołny 18, 02-815 Warszawa z dopiskiem: ”Zwrot Obiektu Sztuka Dostępna”.
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Obiektu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Obiektu. Odpowiedzialność Klienta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Obiektu do sprzedaży jako Obiektu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Obiekcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Obiektu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Obiektu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Klienta z Obiektu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Obiektu.
 • 7 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ SD
 1. SD świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
 1. Konto,
 2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 3. umożliwienie przeglądania Treści zamieszczonych w ramach Sklepu;
 4. Newsletter.
 1. Zasady dotyczące Newsletter:
  1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od SD informacji handlowej drogą elektroniczną,
  2. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie od SD ofert drogą elektroniczną, Klient będzie otrzymywał cyklicznie na adres poczty elektronicznej podanej przy zapisie na newsletter, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje handlowe, dotyczące zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży lub usług,
  3. Otrzymany Newsletter zawierać będzie w szczególności: informację o nadawcy oraz jego adresy elektroniczne, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z otrzymywania ofert drogą elektroniczną,
  4. Ofertę drogą elektroniczną może otrzymywać każda osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną oraz podała swój adres poczty elektronicznej.
  5. Użytkownik strony www.Sztuka-Dostepna.pl poprzez wypełnienie formularza subskrypcji udostępnionego na stronie, wyraża zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną. Po wypełnieniu formularza, osoba taka otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie od SD,
  6. Przez wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną Użytkownik zawiera z SD umowę o świadczenie usługi wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną,
  7. Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link „Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych,
  8. Usunięcie konta pocztowego Klienta z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację,
  9. Użytkownik subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez SD za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). na konto e-mail Klienta.
 2. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez SD na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Umowa realizowana jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do SD, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klaudia@sztuka-dostepna.pl lub też pisemnie na adres SD jw..
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, korzystania z Sklepu Internetowego zgodnie z zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla SD, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw, korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego – wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do SD lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody SD lub ich właściciela,
 4. SD zaleca składanie reklamacji związanych z świadczeniem Usług Elektronicznych:
  1. pisemnie na adres SD jw.;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klaudia@sztuka-dostepna.pl.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez SD. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez SD następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin rozpatrzenia danej reklamacji.
 • 8 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU
 1. SD jest uprawniona do wypowiedzenia Umowę o Świadczenie Usług z Klientem z zachowaniem 14 dniowego terminy wypowiedzenia, z niżej wymienionych powodów:
 1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez SD lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji organów państwowych lub ich rekomendacji,
 2. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez SD dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 1. SD zastrzega również uprawnienie do wypowiedzenia Umowy Świadczenia Usług ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres co najmniej dwóch lat – powyższe jest uzasadnione zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. SD swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia.
 3. SD może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług w trybie natychmiastowym lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, w przypadkach naruszenia przez Klienta Regulaminu.
 4. SD może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż Obiektów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez SD lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji organów państwowych lub ich rekomendacji
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez SD dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, SD udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i SD przed zmianą Regulaminu.
 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez SD jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.
 4. Niniejszy Regulamin, Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych oraz Umowy Sprzedaży oraz wszystkie zobowiązania pozaumowne z nich wynikające lub z nimi związane podlegają prawu polskiemu.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Obiekt specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 7. SD informuje, iż korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 8. SD zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 9. SD informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z SD, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 10. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta, niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
 11. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zamówień pomiędzy SD a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie.
 12. Opisy obiektów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność SD.
 13. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub wynikających z uzyskania zgody z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie obiektów lub ich części, jest bezwzględnie zabronione.

Załącznik nr 1:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Klaudia Grabarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CHANGE IT Aneta Klaudia Grabarczyk z siedzibą ul. Żołny 18, 02-815 Warszawa, posiadającą NIP 5212851484, 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.